معرفی قلعه نو خرقان

بخش قلعه نوخرقان

قلعه نوخرقان نام یکی از بخشهای چهارگانه شهرستان شاهرود است.

حدود بخش به بشرح زیر است:

از شمال بخط الراس سلسله جبال البرز ، از خاور به بخش میامی ، از جنوب و باختر به بخش مرکزی . این بخش از یک دهستان بنام پشت بسطام تشکیل شده، تعداد قراء 41 آبادی بزرگ و کوچک و جمعیت آن حدود 22 هزار نفر و مرکز بخش قصبه قلعه نوخرقان است.

قلعه نوخرقان

قصبه مرکز بخش قلعه نوخرقان شهرستان شاهرود است. این قصبه در 24 کیلومتری شمال خاوری شاهرود و 2 کیلومتری باختر شوسه شاهرود بگرگان واقع شده است.

مختصات آن بشرح زیر است:

طول 55 درجه و 5 دقیقه عرض 36 درجه و 7 دقیقه و 15 ثانیه ، جمعیت آن حدود سه هزار نفر، زبان فارسی ، مذهب مسلمان شیعه ، آب از غنات و رودخانه قطری ، محصول غلات ، بن شن ، میوه جات ، لبنیات ، شغل:زراعت و گله داری، راه فرعی از شوسه دارد . از ادارات دولتی ، بخشداری ، دسته نگهبانی ، فرهنگ ، شعبه تلفن و دبستان دارد . این قصبه محل تولد و دفن شیخ ابوالحسن خرقانی است.

پشت بسطام

نام یکی از دهستان های بخش قلعه نو شهرستان شاهرود است.

این دهستان در شمال خاوری شاهرود واقع ، راه شوسه شاهرود بگرگان تقریبا از وسط آن میگذرد . قسمت عمده قراء دهستان در طرفین شوسه واقع ، برخی از قراء کوهستانی آن مانند ابر – ابرسج – مجن سردسیر و قراء جلگه آن معتدل اند. آب قراء جلگه از قنوات و قراء کوهستانی از چشمه سار تامین میشود.

این دهستان از 36 آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده جمعیت آن حدود 22 هزار نفر است .

مرکز دهستان قصبه بسطام و مرکز بخش قصبه قلعه نو مشهور به قلعه نوخرقان می باشد . قراء مهم آن عبارتند از : بسطام – مجن – میغان – ابر – ابرسج – گرمن

منبع : تاریخ قومس – عبدالرفیع حقیقت (رفیع) – صص 253 و 254

نظر ارزشمند شما

ایمیل شما محفوظ است