طاووس العارفین ، خرقانی

Peacock al-Arfin, Kharqani

هر که در این سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید

چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد

البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

Whoever comes in this convent,

give him bread and don’t ask him of his belief.

Because whoever is worth a life for God,

will be worth a loaf of bread for Bolhasan.

نظر ارزشمند شما

ایمیل شما محفوظ است